upto 1Mb
upto 3Mb
upto 8Mb
upto 16Mb
upto 20Mb
ترافیک اضافه
1 گیگابایت 5 گیگابایت 10 گیگابایت 20 گیگابایت 50 گیگابایت 100 گیگابایت

ترافیک 1 گیگابایت
قیمت ماهیانه
قیمت 3 ماهه
قیمت 6 ماهه
قیمت 1 ساله
سرعت دانلود تا بر ثانیه

دانلود شبانه رایگان

ترافیک 3 گیگابایت
قیمت ماهیانه
قیمت 3 ماهه
قیمت 6 ماهه
قیمت 1 ساله
سرعت دانلود تا بر ثانیه

دانلود شبانه رایگان

ترافیک 5 گیگابایت
قیمت ماهیانه
قیمت 3 ماهه
قیمت 6 ماهه
قیمت 1 ساله
سرعت دانلود تا بر ثانیه

دانلود شبانه رایگان

ترافیک 10 گیگابایت
قیمت ماهیانه
قیمت 3 ماهه
قیمت 6 ماهه
قیمت 1 ساله
سرعت دانلود تا بر ثانیه

دانلود شبانه رایگان

ترافیک 20 گیگابایت
قیمت ماهیانه
قیمت 3 ماهه
قیمت 6 ماهه
قیمت 1 ساله
سرعت دانلود تا بر ثانیه

دانلود شبانه رایگان